Medicina

Textes de TIMPLALEXI, Paraskevi

Nombre de réponses : 1          1-1

Medizinisches in der byzantinischen Epistolographie (1100-1453)
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002. xiii + 417 p. (Europäische Hochschulschriften. Reihe 7, Abt. B Geschichte der Medizin, 9)
TIMPLALEXI, Paraskevi Cote BIU Santé Médecine : 187.226
Méd. ancienne : médecine byzantine fiche entrée le 07/11/2003

Nombre de réponses : 1          1-1