Cornuti (ou Cornuty)

 [ii-c] Anne Bergeret, ├ępouse de Jacques