Rohan

 [iii] Louis de, duc de Rohan-Chabot (1689-1727), fils de Henri Chabot