Neuhaus (Neuhusius)

 [i] Edon i von, humaniste hollandais